MC Shadow

專業婚宴司儀

Hello❣各位新人,我係MC Shadow🎤

因為我都搞緊擺酒嘅野😆所以對於擺酒上嘅任何疑問我都可以幫助到大家㗎😊大家都可以好似朋友咁有共同話題,一齊分享❣所以我會好細心咁幫各新人👰🏻🤵每次我成功完成一場婚宴後,都會有種💞幸福傳承💞嘅感覺㗎!